Wycena służebności przesyłu

Wycena służebności przesyłu dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu lokalizacji, budowy i eksploatacji projektowanych urządzeń przesyłowych oraz urządzeń przesyłowych wybudowanych w przeszłości bez prawa do nieruchomości lub projektowanych. Określanie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe w przeszłości. Wycen wykonujemy m.in. ze względu na umiejscowienie na nieruchomości urządzeń przesyłowych energetycznych, gazowych, wodociągowych,  kanalizacyjnych oraz teletechnicznych. Wyceny wykonujemy w celu:

 • określenia wartość służebności przesyłu
 • utraty wartości nieruchomości
 • określenia kwoty odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Wycena służebności przesyłu wykonywana jest na terenie Warszawy oraz powiatów: wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, warszawskiego-zachodniego, sochaczewskiego, nowodworskiego i legionowskiego. W innych lokalizacjach świadczymy usługi po indywidualnych uzgodnieniach.

 

Wycena służebności przesyłu dokonywana jest również na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych.

Dokumenty niezbędne do wyceny – służebność przesyłu

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego. W zależności od celu i zakresu wyceny, oraz stanu prawnego, rzeczoznawca może wymagać dodatkowych dokumentów nie wymienionych poniżej.

Dokumenty niezbędne:

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • mapa zasadnicza
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy
 • nr księgi wieczystej

Dokumenty dodatkowe:

 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, itp.
 • plan (rysunek) określający sposób wykonywania służebności przesyłu

W przypadku, gdy zamawiający nie będzie dysponował niezbędnymi dokumentami, ich zgromadzenie można powierzyć rzeczoznawcy.

Gdzie uzyskać dokumenty

 • odpisy z ksiąg wieczystych – we właściwym Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych
 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – we właściwym Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy
 • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • mapy ewidencyjne lub zasadnicze – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • plan wykonywania służebności przesyłu do uzyskania w przedsiębiorstwie przesyłowym
 • pozostałe, m.in. akt notarialny, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie, projekty techniczne itp. z reguły są w posiadaniu sprzedającego (właściciela)

 

Koszt wykonania wyceny