Wycena nieruchomości rolnych i leśnych

Wycena nieruchomości przy wywłaszczeniu, kupnie/sprzedaży, sprawach spadkowych, administracyjnych, sądowych.

Wycena nieruchomości rolnych i leśnych, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej np. grunty, budynki i budowle, budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zasiewy, uprawy itp., oraz nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych, roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawionych. Do części składowych gruntu leśnego zalicza się w szczególności występujące na tym gruncie drzewa i drzewostany oraz budynki i budowle wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej.

Wyceny wykonywane są głównie na potrzeby:

 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • zniesienia współwłasności
 • negocjacji ceny
 • darowizn i spadków
 • podziału majątków

Wycena nieruchomości rolnych i leśnych wykonywana jest na terenie Warszawy, Wołomina, Ząbek, Zielonki oraz powiatów: wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego-zachodniego, oraz legionowskiego. W innych lokalizacjach świadczymy usługi po indywidualnych uzgodnieniach.

 

Wycena nieruchomości rolnych i leśnych dokonywana jest również na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych.

 

Dokumenty niezbędne do wyceny – wycena nieruchomości rolnych i leśnych

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego. W zależności od celu i zakresu wyceny, oraz stanu prawnego, rzeczoznawca może wymagać dodatkowych dokumentów nie wymienionych poniżej.

Dokumenty niezbędne:

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy
 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

Dokumenty dodatkowe:

 • mapa glebowo-rolnicza (wycena nieruchomości rolnych)
 • tabele taksacyjne (wycena nieruchomości leśnych)
 • palny urządzenia lasu (wycena nieruchomości leśnych)
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, itp.

W przypadku, gdy zamawiający nie będzie dysponował niezbędnymi dokumentami, ich zgromadzenie można powierzyć rzeczoznawcy.

 

Gdzie uzyskać dokumenty

 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – we właściwym Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy
 • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • mapy ewidencyjne, zasadnicze i glebowe – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej – we właściwym Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • pozostałe, m.in. akt notarialny, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie, projekty techniczne itp. z reguły są w posiadaniu sprzedającego (właściciela)
 • plan urządzenia lasu oraz tabele taksacyjne w siedzibie właściwego Nadleśnictwa

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyceny nieruchomości przy wywłaszczeniu i odszkodowaniu z tego tytułu, kupnie/sprzedaży, postępowaniach administracyjnych i sądowych, a także sporządzaniu dokumentacji w innych celach.

Koszt wykonania wyceny