Wycena nieruchomości

Oferta wyceny nieruchomości

Oferta wyceny nieruchomości sporządzanych dla klientów indywidualnych, firm i jednostek samorządu terytorialnego.

W zależności od rodzaju, zakresu i celu wyceny (np. wycena nieruchomości do odszkodowań, na potrzeby postępowania administracyjnego, sądowego, kredytowego, kupna/sprzedaży i innych) do sporządzenia operatu szacunkowego potrzebne są dokumenty dostarczane najczęściej przez zamawiającego. W zależności od rodzaju wyceny, zlecenia realizujemy na terenie Warszawy, powiatów podwarszawskich lub całej Polski. Szczegóły dotyczące poszczególnych wycen dostępne są w odpowiednich działach.

Przedmiot wyceny

W zależności od charakteru i rodzaju nieruchomości w swojej działalności dokonujemy m.in.:

 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki budowlane mieszkaniowe, budowlane przemysłowe i usługowe, rekreacyjne, rolne itp.
 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych domami mieszkalnymi lub domami w trakcie budowy
 • wycena nieruchomości lokalowych, w tym mieszkania oraz lokale użytkowe
 • wycena nieruchomości komercyjnych, m.in. lokale handlowo-usługowe, lokale biurowe, budynki biurowe i usługowe, magazyny, hotele, itp.)
 • wycena nieruchomości rolnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej np. grunty, budynki i budowle, budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zasiewy, uprawy itp.
 • wycena nieruchomości leśnych tj. gruntów leśnych i występujących na tym gruncie drzew i drzewostanów, oraz budynków i budowli wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki leśnej.
 • wycena budynków i budowli
 • wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz wycena dla potrzeb określenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • wycena służebności przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej np. sieci energetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych
 • wycena na potrzeby postępowań administracyjnych, w tym wycena opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, wycena opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty planistycznej, odszkodowań itp.
 • wycena służebności gruntowych np. służebność drogi koniecznej
 • wycena innych praw związanych z nieruchomościami np. spółdzielczego prawa do lokalu, prawa dożywocia, użytkowania itp.

Cel wyceny

Wyceny wykonujemy m.in dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredyty)
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • negocjacji ceny
 • postępowań sądowych i administracyjnych
 • darowizn i spadków
 • podziału majątku
 • podatkowych i księgowych
 • sprawozdań finansowych, amortyzacji, aportów
 • oceny efektywności zamierzeń inwestycyjnych
 • określenia wartości prawa użytkowania wieczystego
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości
 • wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowych
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie itp.

Oferta wyceny nieruchomości  obejmuje również wyceny na potrzeby postępowań administracyjnych, zarówno na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, jak i wyceny dla klientów indywidualnych w sporach z organami administracji.

Świadczymy również usługi w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań i sporów sądowych. Nasze usługi wykonujemy na terenie miasta Warszawa.