Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości komercyjnych, w szczególności lokali użytkowych (biurowych, handlowych, usługowych) budynków biurowych, obiektów przemysłowych, magazynów, szpitali, hoteli, inwestycji deweloperskich,  stacji benzynowych itp. Wykonujemy również ekspertyzy i opinie na indywidualne potrzeby inwestorów. Wyceny nieruchomości komercyjnych wykonywane są m.in. na potrzeby:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych)
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • negocjacji ceny
 • dla celów podatkowych i księgowych
 • wniesienia aportów
 • oceny efektywności zamierzeń inwestycyjnych

Wycena nieruchomości komercyjnych i lokali wykonywana jest na terenie Warszawy, Ząbek, Wołowina, Zielonki i okolicznych powiatów, ale także całej Polski.

Wycena nieruchomości komercyjnych dokonywana jest również na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych.

 

Dokumenty niezbędne do wyceny – wycena nieruchomości komercyjnych

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które mogą być wymagane do wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego. W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych rzeczoznawca w każdym przypadku indywidualnie określa dokumenty niezbędne do wyceny. Przykłady dokumentów podano poniżej. W zależności od celu i zakresu wyceny, oraz stanu prawnego, rzeczoznawca może wymagać dodatkowych nie wymienionych poniżej.

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy
 • numer księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeżeli była zawarta)
 • dokumenty potwierdzające aktualne przychody na nieruchomości (np. zawarte umowy najmu)
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne(podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ubezpieczenie, zarządzanie nieruchomością, nakłady na konserwację i naprawy bieżące, ochrona nieruchomości).
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, itp.

W przypadku, gdy zamawiający nie będzie dysponował niezbędnymi dokumentami, ich zgromadzenie można powierzyć rzeczoznawcy.

 

Gdzie uzyskać dokumenty – wycena nieruchomości komercyjnych

 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – we właściwym Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy
 • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • mapy ewidencyjne lub zasadnicze – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej – we właściwym Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • pozostałe, m.in. akt notarialny, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie, projekty techniczne itp. z reguły są w posiadaniu właściciela.

Zapraszamy do skorzystania z oferty wyceny nieruchomości i lokali użytkowych w Warszawie, Wołominie, Ząbkach, Zielonce, a także innych miastach Polski.

Koszt wykonania wyceny