Wycena służebności gruntowych

Wycena służebności gruntowych, które obciążają nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości. Szczególnym rodzajem służebności jest droga konieczna, polegająca na tym, że właścicielowi nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej przysługuje roszczenie do właścicieli gruntów sąsiednich o ustanowienie drogi koniecznej za wynagrodzeniem. W specyficznym przypadku służebność gruntowa może dotyczyć wybudowania budynku lub części budynku na cudzym gruncie.

Wyceny wykonujemy w celu:

 • określenia wartość służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu
 • określenia wartość służebności wynikającej np. z zakazu wznoszenia budynku ponad pewną wysokość, itp.

Wycena służebności gruntowych wykonywana jest na terenie Warszawy oraz powiatów: wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, warszawskiego-zachodniego, sochaczewskiego, nowodworskiego i legionowskiego. W innych lokalizacjach świadczymy usługi po indywidualnych uzgodnieniach.

 

Wyceny służebności dokonujemy również na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych.

 

Dokumenty niezbędne do wyceny

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego. W zależności od celu i zakresu wyceny, oraz stanu prawnego, rzeczoznawca może wymagać dodatkowych dokumentów nie wymienionych poniżej.

Dokumenty niezbędne:

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy
 • nr księgi wieczystej

Dokumenty dodatkowe:

 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, itp.

W przypadku, gdy zamawiający nie będzie dysponował niezbędnymi dokumentami, ich zgromadzenie można powierzyć rzeczoznawcy.

 

Gdzie uzyskać dokumenty – wycena służebności gruntowych

 • odpisy z ksiąg wieczystych – we właściwym Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych
 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – we właściwym Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy
 • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • mapy ewidencyjne lub zasadnicze – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej – we właściwym Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • pozostałe, m.in. akt notarialny, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie, projekty techniczne itp. z reguły są w posiadaniu sprzedającego (właściciela)

Koszt wykonania wyceny