Wycena mieszkań

Wycena mieszkań w skład których wchodzą również pomieszczenia przynależne np. garaże, piwnice, komórki lokatorskie itp.

Wycena mieszkań wykonywana jest m.in. na potrzeby:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych)
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • negocjacji ceny
 • darowizn i spadków
 • podziału majątków

Wycena mieszkań wykonywana jest na terenie Warszawy oraz powiatów: wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego-zachodniego, oraz legionowskiego. W innych lokalizacjach świadczymy usługi po indywidualnych uzgodnieniach.

Wyceny lokali mieszkalnych dokonujemy również na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych.

 

Dokumenty niezbędne do wyceny – wycena mieszkania

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego. W zależności od celu i zakresu wyceny, oraz stanu prawnego, rzeczoznawca może wymagać dodatkowych dokumentów nie wymienionych poniżej.

Dokumenty niezbędne – wycena mieszkania:

 • odpis z księgi wieczystej (nr księgi)
 • rozkład funkcjonalny lokalu – z dokumentacji technicznej
 • nr księgi wieczystej
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja (rynek pierwotny)
 • pozwolenie na budowę (rynek pierwotny)

Dokumenty dodatkowe – wycena mieszkania:

 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeżeli była zawarta)
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, itp.

W przypadku, gdy zamawiający nie będzie dysponował niezbędnymi dokumentami, ich zgromadzenie można powierzyć rzeczoznawcy.

 

Gdzie uzyskać dokumenty – wycena mieszkań

 • odpisy z ksiąg wieczystych – we właściwym Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych
 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – we właściwym Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy
 • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • mapy ewidencyjne lub zasadnicze – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej – we właściwym Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • pozostałe, m.in. akt notarialny, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie, projekty techniczne itp. z reguły są w posiadaniu sprzedającego (właściciela)

Koszt wykonania wyceny