Dokumenty do wyceny nieruchomości

Dokumenty do wyceny nieruchomości

W celu określenia wartości i sporządzenia operatu szacunkowego, rzeczoznawcy niezbędne są dokumenty do wyceny nieruchomości. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów potrzebnych do wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego w zależności od rodzaju nieruchomości.

W szczególnych przypadkach, np. skomplikowanego stanu prawnego, charakteru zabytkowego budynków lub szczególnego charakteru nieruchomości, rzeczoznawca może wymagać dodatkowych dokumentów nie wymienionych poniżej, lub z niektórych dokumentów zrezygnować.

Najczęściej dokumenty do wyceny należy pozyskać w odpowiednim starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub gminy, zarządzie spółdzielni mieszkaniowej lub od dewelopera. W szczególnych przypadkach na życzenie klienta pozyskujemy odpowiednią dokumentacje we własnym zakresie.

Lokale mieszkalne

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia przez dotychczasowego właściciela – akt notarialny, postanowienie sądu itp. (rynek wtórny)
 • rzuty architektoniczne pomieszczeń
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu na kredyt
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami – (rynek pierwotny)
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Lokale użytkowe

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia przez dotychczasowego właściciela – akt notarialny, postanowienie sądu itp. (rynek wtórny)
 • rzuty architektoniczne pomieszczeń
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu na kredyt
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami – (rynek pierwotny)
 • umowa najmu jeżeli lokal jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji itp.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia przez dotychczasowego właściciela – akt notarialny, postanowienie sądu itp. (rynek wtórny)
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu nieruchomości na kredyt
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli nie obowiązuje mpzp.)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli były wydane)

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komercyjnymi

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia przez dotychczasowego właściciela – akt notarialny, postanowienie sądu itp.
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • wypis z ewidencji budynków (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu na kredyt
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • umowy najmu jeżeli nieruchomość jest wynajmowana
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji.

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia przez dotychczasowego właściciela – akt notarialny, postanowienie sądu itp.
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • wypis z ewidencji budynków (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu na kredyt
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi w trakcie budowy/remontu/rozbudowy

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia przez dotychczasowego właściciela – akt notarialny, postanowienie sądu itp.
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • wypis z ewidencji budynków (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • mapa ewidencyjna
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie (remont/rozbudowa)
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu na kredyt
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • pozwolenie na budowę/rozbudowę
 • projekt budynku
 • dziennik budowy
 • kosztorys prac budowlanych/remontowych.

Gdzie uzyskać dokumenty

 • odpisy z ksiąg wieczystych – we właściwym Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych
 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – we właściwym Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy
 • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • mapy ewidencyjne lub zasadnicze – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej – we właściwym Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • pozostałe, m.in. akt notarialny, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie, projekty techniczne itp. z reguły są w posiadaniu właściciela.