Wycena działek

Wycena działek gruntu (niezabudowanych) pod zabudowę nieruchomości: mieszkaniową, usługową, przemysłową lub rekreacyjnych w Warszawie, Ząbkach, Wołominie, Zielonce i okolicy.

Wycena działek gruntu niezabudowanych wykonywana jest m.in. na potrzeby:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych)
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • negocjacji ceny
 • darowizn i spadków
 • podziału majątków
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • określenia wartości prawa użytkowania wieczystego
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej itp.

Wycena działek gruntowych niezabudowanych wykonywana jest na terenie Warszawy, Wołomina, Ząbek, Zielonki oraz powiatów: wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, warszawskiego-zachodniego, sochaczewskiego, nowodworskiego i legionowskiego. W innych lokalizacjach świadczymy usługi po indywidualnych uzgodnieniach.

Wycena działek niezabudowanych dokonywana jest również na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych.

 

Dokumenty niezbędne – wycena działek

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego. W zależności od celu i
zakresu wyceny, oraz stanu prawnego, rzeczoznawca może wymagać dodatkowych dokumentów nie wymienionych poniżej.

Dokumenty niezbędne – wycena działek:

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy
 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

Dokumenty dodatkowe – wycena działek:

 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeżeli była zawarta)
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, itp.

W przypadku, gdy zamawiający nie będzie dysponował niezbędnymi dokumentami, ich zgromadzenie można powierzyć rzeczoznawcy.

 

Gdzie uzyskać dokumenty – wycena działek

 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – we właściwym Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy
 • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • mapy ewidencyjne lub zasadnicze – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej – we właściwym Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • pozostałe, m.in. akt notarialny, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie, projekty techniczne itp. z reguły są w posiadaniu sprzedającego (właściciela)

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyceny działek i nieruchomości w Warszawie, Ząbkach, Wołominie, Zielonce i okolicznych powiatach.

Koszt wykonania wyceny